AV WOD

ALGEMENE VOORWAARDEN GROEPSTRAININGEN

Artikel 1 Algemeen
1.1. Na inschrijving word je lid van WOD WAD STAD (hierna: WWS). De ingeschrevene (hierna: Sporter) verklaart zich door inschrijving akkoord met de Gedragsregels en Algemene Voorwaarden;
1.2. Na inschrijving kan door de Sporter deelgenomen worden aan trainingsweekenden, privétrainingen en (kleine) groepstrainingen (hierna: Activiteiten). Voor de trainingsweekenden op Schiermonnikoog gelden aanvullende voorwaarden, welke worden meegezonden bij aanmelding;
1.3. Na inschrijving betaalt de Sporter voor deelname aan Aciviteiten door middel van eenmalige betaling, rittenkaarten of abonnementen (hierna: Lesgeld);
1.4. WWS behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is te vinden op de website van WWS. Indien de Algemene Voorwaarden worden gewijzigd, wordt de Sporter onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 2 Lesgeld
2.1. Lesgeld voor WWS wordt eenmalig (enkele Activiteit), per kalendermaand (abonnement) of per 6 maanden (rittenkaart) betaald. Betaling kan zowel contant als digitaal geschieden;
2.2. De Activiteiten kunnen tijdens vakantieperiodes en op officieel erkende feestdagen, zonder recht op restitutie of compensatie, volgens een aangepast rooster verlopen. Het aangepaste (vakantie)rooster zal tijdig bekend worden gemaakt;
2.3. WWS behoudt zich het recht voor om geplande Activiteiten uit te stellen of af te gelasten in geval van overmacht of andere door WWS te bepalen omstandigheid. WWS oordeelt of sprake is van buitengewone omstandigheden c.q. overmacht. Over dit oordeel wordt niet gecorrespondeerd; WWS zal de Sporter congruent de situatie schriftelijk informeren over enige vorm van compensatie of restitutie, indien van toepassing.

Artikel 3 Activiteiten
3.1. Door WWS georganiseerde Activiteiten nemen 45 – 60 minuten in beslag;
3.2. Doorgang van Activiteiten is in alle gevallen behoudens voldoende inschrijvingen. Het minimum en maximum aantal Sporters wordt per Activiteit beschreven op de website van WWS;
3.3. Tijdstip en aanvang van de Activiteiten worden uiterlijk 60 minuten voor aanvang door WWS schriftelijk gecommuniceerd. Hetzelfde geldt voor annulering of verplaatsing van de Activiteit;
3.4. Buitengewone omstandigheden welke resulteren in overmacht, ontheffen WWS van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is WWS ontslagen haar verplichtingen die uit de Algemene Voorwaarden voortvloeien, na te komen. WWS oordeelt of sprake is van buitengewone omstandigheden c.q. overmacht. Over dit oordeel wordt niet gecorrespondeerd. 

Artikel 4 Deelname
4.1. De Sporter dient tijdens deelname aan de Activiteiten de Gedragsregels in acht te nemen;
4.2. Deelname aan Activiteiten is mogelijk op basis van inschrijving, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met WWS. Aanwezigheid van de Sporter zonder inschrijving kan leiden tot verwijdering uit de Activiteit door WWS;
4.3. Inschrijving voor Activiteiten kan plaatsvinden tot aanvang van de Activiteit, mits het aantal inschrijvingen dat toelaat;
4.4. Uitschrijving voor Activiteiten dient ten minste 12 uur voor aanvang van de Activiteit te worden aangekondigd door de Sporter. Bij uitschrijving 12-0 uur voor aanvang van de Activiteit, wordt het volledige Lesgeld voor deelname in rekening gebracht;
4.5. WWS behoudt zich het recht voor om de Sporter deelname aan de Activiteiten ten allen tijde  geheel of gedeeltelijk te ontzeggen wanneer de Sporter de Algemene Voorwaarden en/of Gedragsregels geheel of gedeeltelijk niet in acht neemt.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1. De risico’s welke inherent zijn aan deelname aan de Activiteiten (in het bijzonder, maar niet uitsluitend blessures) zijn bekend bij de Sporter. De Sporter draagt algehele verantwoordelijkheid voor letsel en daaraan verbonden kosten voortvloeiend uit deelname aan de Activiteiten;
5.2. De Sporter is geheel en alleen verantwoordelijk voor kennis van eigen gezondheid en de mogelijkheden c.q. beperkingen die daarmee samenhangen. In geval van ziekte of beperkingen dient de Sporter deze voor aanvang van de Activiteit kenbaar te maken bij WWS. Het staat WWS vrij op basis van deze kennis de Sporter deelname aan de Activiteit geheel of gedeeltelijk te ontzeggen;
5.3. De Sporter is geheel en alleen aansprakelijk voor schade die de Sporter door opzet of nalatigheid toebrengt aan eigendommen en/of gebruiksvoorwerpen van WWS of van derden;
5.4. WWS is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van Sporters noch voor persoonlijk of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. De Sporter zal WWS geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken in de ruimste zin des woords.

Artikel 6 Ontbinding en wijziging overeenkomst
6.1. De inschrijving bij WWS is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden;
6.2. Na inschrijving loopt betaling van het Lesgeld door voor onbepaalde tijd (uitgezonderd rittenkaarten);
6.3. De opzegtermijn voor abonnementen bedraagt minimaal 1 maand. Opzegging van het abonnement dient te geschieden vóór de 1e van de maand en betaling van het Lesgeld loop dan nog 1 maand door. Hierdoor kan de totale opzegtermijn oplopen tot maximaal 2 kalendermaanden;
6.4. WSS dient schriftelijk op de hoogte te worden gesteld van opzegging. WWS is niet verantwoordelijk voor ontvangst van de opzegging.

Artikel 7 Betalingstermijn/Incasso
7.1. De Sporter is volledig verantwoordelijk voor correcte betaling van het verschuldigde Lesgeld;
7.2. Het bij inschrijving overeengekomen Lesgeld kan door WWS eenmaal per jaar worden verhoogd. De verhoging zal in dat geval onmiddellijk schriftelijk worden gecommuniceerd;
7.3. In geval van maandelijkse betaling, dient het Lesgeld binnen de eerste week van iedere nieuwe kalendermaand te zijn ontvangen door WWS;
7.4. In geval van laattijdige betaling van het Lesgeld zal de Sporter na een termijn van 1 week na de uiterste betaaldatum worden belast met €10,- administratiekosten;
7.5. In het geval van maandelijkse betaling, blijft de Sporter het Lesgeld verschuldigd aan WWS bij afwezigheid of afmelding om welke reden dan ook, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met WWS;
7.6. Indien WWS de betaling niet c.q. niet tijdig ontvangt, ongeachte welke omstandigheid, staat het WWS vrij om de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle door WWS gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten zullen in dat geval op De Sporter worden verhaald.